Head of School Update, February 28: School Reentry Protocols

532

(To read this email in Vietnamese, Korean, please see below.)

Dear SSIS Parents,

As mentioned in my video earlier today, please read the following important reentry protocols, as they have been put in effect to ensure your children’s health and safety, once they return to campus. We want to be prepared. 

Mandatory Health Questionnaire

We are requiring all families to complete the mandatory health questionnaire that was sent as a link on Friday, February 28th, in the email “SSIS (EC-12) Required Health Screening Questionnaire.”  Each child will need a completed health questionnaire by 11 am on Saturday, February 29, or he/she will not be allowed on campus. We will follow up by phone with all families who have traveled in CDC Level 3 areas, and they will be required to self-quarantine.

Health & Safety Protocols 

Please be assured that our health safety protocols and precautionary measures will remain in place. The school has purchased a thermal imaging system to help with temperature screening before students enter the campus, and we remain in close contact with International SOS and our medical professionals, ensuring that we follow the recommended guidelines. 

Entry to Campus

  • Parents are not allowed on the SSIS campus  
  • EC/KG students will be met by their TAs at the turnstiles (more information will be sent by the ES division to EC/KG parents)
  • All other students will walk to their classrooms on their own

Health Safety

  • SSIS is enforcing a strict 48-hr symptom-free policy for all faculty, staff, and students that exhibit any signs of illness
  • The nursing staff has been expanded
  • Additional hand sanitizing stations have been set up around campus

After-School Activities & Athletics

 • All after-school activities and athletics are canceled until further notice

School Events

  • SSIS has rescheduled large events and canceled others
  • All field trips will be canceled or postponed

Cleaning Protocols

The SSIS campus has undergone a deep-cleaning following SOS International’s cleaning protocol during a viral outbreak. We use 3M cleaning products, which have been proven to be effective against virucidal activity, including previous Coronavirus strains. In addition to daily cleaning routines, disinfecting frequency will increase to 3 times a day on all surfaces that are frequently touched by hands. All SSIS ventilation ductwork has undergone a cleaning early this month.  

Once again I would like to remind you that when you discuss COVID-19  with your children, I encourage you to also discuss the core value “Respect for All.” We are trying to teach our children that each individual is a person of worth and to be mindful of this in our interactions.

Should you have any additional questions or concerns regarding our reentry protocols, I encourage you to contact me as the safety of our community continues to be our top priority.

We are very much looking forward to having your children back on campus, and want to thank you for your continued support during this time.

All best wishes,

Dr. Catriona Moran
Head of School

 

—————————-

Kính gửi Phụ Huynh SSIS,

Như đã đề cập trong video của tôi vào đầu ngày hôm nay, vui lòng đọc những nghi thức trở lại trường quan trọng sau đây, bởi vì những điều này được áp dụng để bảo đảm cho sức khỏe và an toàn cho con em của quý phụ huynh, một khi các em trở lại trường.

Câu Hỏi Bắt Buộc Về Sức khỏe

Chúng tôi yêu cầu tất cả các gia đình hoàn tất bảng câu hỏi bắt buộc về sức khỏe mà chúng tôi đã gửi đường dẫn vào thứ Sáu, ngày 28/02, trong thư điện tử “SSIS (EC-12) Bảng Câu Hỏi Kiểm Tra Sức Khỏe Cần Thiết”Mỗi học sinh cần nộp hoàn tất một bảng câu hỏi về sức khỏe trước 11 giờ sáng thứ Bảy, 29 tháng 02, hoặc học sinh đó sẽ không được phép có mặt trong trường. Chúng tôi sẽ liên lạc qua điện thoại với các gia đình đã du lịch trong khu vực đề cập trong CDC Level 3, và các gia đình này sẽ được yêu cầu tự kiểm dịch.

Các Quy Trình về An Toàn và Sức Khỏe

Vui lòng đảm bảo rằng các quy trình về an toàn sức khỏe và các biện pháp phòng ngừa sẽ vẫn giữ nguyên.  Nhà trường đã mua một hệ thống hình ảnh nhiệt để hỗ trợ việc kiểm tra thân nhiệt trước khi học sinh vào trường, và chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc chặt chẽ với SOS và các chuyên gia y tế của chúng tôi, cam kết rằng chúng tôi tuân thủ những hướng dẫn khuyến nghị.

Vào Trong Trường

 • Các phụ huynh không được phép vào trong khuôn viên SSIS
 • Học sinh Mầm Non/Mẫu Giáo sẽ gặp các Trợ Giảng của các em tại cửa xoay (Trường Tiểu Học sẽ gửi thêm thông tin cho phụ huynh của khối Mầm Non/Mẫu Giáo)
 • Tất cả các học sinh khác sẽ tự đi bộ đến lớp học 

An Toàn Sức Khỏe

 • SSIS thực hiện nghiêm ngặt chính sách không có triệu chứng trong vòng 48 giờ đối với tất cả giáo viên, nhân viên, và học sinh có bất kỳ biểu hiện dấu hiệu bệnh. 
 • Chúng tôi đã tăng cường thêm nhân viên y tế.
 • Lắp đặt thêm các thiết bị khử trùng tay chung quanh khuôn viên trường.

Thể Thao và Các Hoạt Động Ngoại Khóa

 • Tất cả các hoạt động thể thao và sinh hoạt ngoại khóa đều bị hủy bỏ cho đến khi có thông báo mới.

Các Sự Kiện Của Trường

 • SSIS đã lên lịch lại các sự kiện lớn và hủy bỏ các sự kiện khác.
 • Tất cả những chuyến tham quan thực nghiệm sẽ bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.

Quy Trình Vệ Sinh

SSIS đã thực hiện vệ sinh kỹ lưỡng tuân thủ những quy trình vệ sinh của SOS International trong thời gian dịch bệnh.  Chúng tôi sử dụng sản phẩm làm vệ sinh của 3M, sản phẩm đã được chứng nhận là có hiệu quả chống lại và diệt virus, bao gồm cả chủng loại virus Corona trước đây.  Ngoài ra, công việc vệ sinh hàng ngày, tần suất khử trùng sẽ tăng lên 3 lần cho tất cả các bề mặt thường xuyên dùng tay chạm vào. Tất cả ống thông gió tại SSIS đã được làm sạch vào đầu tháng này.

Một lần nữa, tôi mong muốn nhắc nhở quý phụ huynh rằng khi quý vị nói chuyện với con em của mình về COVID-19, tôi khuyến khích quý vị cũng nói về giá trị cốt lõi “Tôn Trọng Tất Cả.”  Chúng ta đang cố gắng dạy cho con em mình rằng mỗi một cá nhân là một con người có giá trị và điều này được lưu tâm trong các tương tác của chúng ta.

Nếu quý phụ huynh có thêm bất kỳ quan ngại hay câu hỏi nào liên quan về những quy trình trở lại trường của chúng tôi,  tôi khuyến khích quý vị liên hệ với tôi bởi vì an toàn của cộng đồng của chúng ta là ưu tiên hàng đầu.

Chúng tôi rất mong đợi chào đón các học sinh trở lại trường, và mong muốn cảm ơn quý phụ huynh đã hỗ trợ không ngừng trong suốt thời gian này.   

Chúc tất cả những gì tốt đẹp nhất,

Dr. Catriona Moran
Tổng Hiệu Trưởng

—————————-

SSIS 학부모님께 

금일  보내드린  학교장 메시지 동영상  에서 언급한 것처럼, 아래의 중요한 재등교 관련 수칙을 숙지하여 주시기 바랍니다. 이는 학생들 재등교시 학생들의 건강과 안전을 유지하기 위하여 필요한 조치입니다. 

건강 설문지-필수 

모든 가정은 2월28일 금요일에 각 가정에 발송되었던 “SSIS (EC-12) Required Health Screening Questionnaire.”  이메일의 건강 설문지 링크에서 설문지를 작성후 접수하여야 합니다. 각 자녀별 설문지를 2월 29일  토요일 오전 11시까지 접수하여야 하며, 건강 설문지가 접수되지 않은 학생은 교내 출입이 금지 됩니다.  학교에서는  CDC Level 3 지역을 방문한 가정에 전화를 드릴 것이며, 해당 가정에 대해서는  자가격리를 요청할 것입니다. 

건강 및 안전 수칙 

학교의 보건 건강 안전을 위한 조치와 예방조치는 예전과 동일하게 유지 될 것입니다. 교내 출입전 체온 측정및 감시를  위해 열감지 시스템을  추가적으로 구매하였습니다. 학교는 계속하여 국제 SOS및 의료 전문가와 긴밀한 연락을 유지하며, 권장 지침을 준수합니다. 

또한 보건부와 교육부에서 발표한 지침으로 인해 아래의 변경사항들을 시행합니다.  변경사항들은 추후 공지가 있을때까지 시행될 것입니다. 

교내 출입

  • 학부모의 SSIS 교정 출입이 허용되지 않습니다.  
  • EC/KG 학생들은 경비실 개폐 출입구쪽에서 각 반 해당 보조선생님과 만나게 됩니다.(추가 안내사항은 초등부에서 EC/KG 학부모님께 전달될 예정입니다. )
  • 그 외 학년 학생들은 각자의 교실로 스스로 등교합니다. 

건강 안전 

  • SSIS 본교는 질병의 징후가 있는 전 교직원, 직원,  학생들에게 엄격한 48시간 무증상 정책을 시행하고 있습니다. 
  • 양호 직원을 증원하였습니다. 
  • 추가 손세정제 스테이션이 교내에 마련되었습니다. 

방과후 활동 & 스포츠 활동

 • 모든 방과후 활동과 스포츠 활동은 추후 공지가 있을때 까지 취소됩니다. 

학교 행사 

  • SSIS는 대규모 행사는 일정을 조정하고 다른 행사들은 취소 하였습니다. 
  • 모든 필드 트립은 취소되거나 연기 될 것입니다. 

청결 수칙 

SSIS 캠퍼스는  SOS International의 바이러스 발생시에 준하는 청소및 소독을 완료하였습니다.  학교에서는 코로나 바이러스 포함한 모든 종류의 바이러스 활동 억제에 효과적인 것으로 입증된 3M 세정용품을 사용하고 있습니다. 또한 매일 시행하는 기본 청소외에, 손이 자주 닿는 표면의  소독빈도를 3번으로 늘려 실시합니다. SSIS 본교의 환기시설은 이달 초 청소를 완료하였습니다. 

자녀들과 코로나 19에 대하여 이야기를 나누실 때 학교의 교육이념인 “ Respect for All, 다른 사람들을 존중하기” 에 관하여서도 대화를 나누어 보시기를 권하여 드립니다. 학교에서는 우리 학교  공동체 구성원들이 국적에 관하여 차별하는 것을 용인하지 않을 것입니다. 

저희는 학교및 공동체의 안전을 최우선으로 생각하고 있습니다. 재등교 수칙에 관한 문의사항이나 염려사항이 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다. 

학생들을 학교에서 다시 만나게 되기를 고대합니다. 이번 기간동안 학부모님들이 보내주신 모든 지원에 감사드립니다. 

 

건강 유의하시기 바랍니다. 

학교장 
Dr. Catriona Moran