Head of School Update, March 3: Off-Site Virtual School Simulation

  293

  Dear SSIS Parents,

  Confucius says, “Success depends upon previous preparation, and without such preparation, there is sure to be failure.”

  Throughout the challenges that our community faces due to the COVID-19 situation, SSIS remains dedicated to providing our students with uninterrupted high-quality learning experiences.

  As Confucius so wisely stated, success depends on previous preparation, and the success of Virtual School has in part been due to the familiarity that students, teachers, and parents had with the technology we use. In these dynamic times of uncertainty, it would be foolhardy to ignore the wise words of Confucius.

  That is why SSIS will simulate a full campus closure this Thursday, March 5. This simulation or pretend closure will ensure that we can continue providing your child with high-quality learning experiences, regardless of the teachers’ locations, in the unlikely event of a full campus closure.

  Virtual School will continue as scheduled during the simulation, and will thus have minimal impact on your family. This is what will happen on Thursday, March 5:

  1. Virtual School will continue as scheduled for all grade levels.
  2. The campus will be closed to everyone (only security will be on campus).
  3. No library pick-up or drop-off will be available.
  4. All teachers and administrators will work from home.
  5. All staff will be reached by email, as usual.

  ​On Friday, March 6, all teachers and staff will report back to campus as usual, and library pick-ups and drop-offs will recommence.

  As a final note, please be reminded that the SSIS Virtual School Parent Feedback closes on Wednesday, March 4 at 4 pm. This survey is an opportunity for you to share your family’s personal feedback about Virtual School. Your voice is important, as we continue improving your child’s Virtual School experience.

  As always, should you have any questions or concerns, please do not hesitate to contact me.

  All best wishes,

  Dr. Catriona Moran
  Head of School

  —————————————

  Mô Phỏng Trường Học Trực Tuyến Bên Ngoài 

  Kính gửi Phụ Huynh của SSIS,

  Khổng Tử nói rằng: “Thành công phụ thuộc vào việc chuẩn bị trước, và thiếu sự chuẩn bị đó, ắt hẳn sẽ phải thất bại.”

  Trải qua những thử thách mà cộng đồng chúng ta phải đối mặt vì tình huống COVID-19, SSIS vẫn tận lực cung cấp cho học sinh của chúng ta những kinh nghiệm học tập chất lượng cao không bị gián đoạn.

  Như những lời khôn ngoan của Khổng Tử, thành công phụ thuộc vào sự chuẩn bị trước, và thành công của trường học trực tuyến là một phần do sự quen thuộc mà học sinh, giáo viên và phụ huynh đã có với công nghệ chúng ta sử dụng.  Trong giai đoạn bất an này, thật là dại dột khi bỏ qua những lời dạy khôn ngoan của Khổng Tử.

  Đó là lý do tại sao SSIS sẽ giả định việc đóng cửa toàn trường vào thứ Năm này, ngày 05 tháng 3. Việc mô phỏng này hay là sự giả định đóng cửa sẽ bảo đảm rằng chúng ta tiếp tục cung cấp những kinh nghiệm học tập chất lượng cao cho con em của quý phụ huynh, bất kể vị trí của giáo viên, trong trường hợp không chắc chắn xảy ra là đóng cửa toàn bộ trường.

  Trường học trực tuyến sẽ tiếp tục như dự kiến trong thời gian giả định đóng cửa toàn trường này, và vì thế, sẽ có ảnh hưởng tối thiểu đến gia đình quý phụ huynh.  Việc này sẽ xảy ra vào ngày thứ Năm, ngày 05 tháng 3:

  1. Trường học trực tuyến sẽ tiếp tục như đã hoạch định cho tất cả các cấp lớp.
  2. Trường sẽ đóng cửa toàn bộ với tất cả mọi người (chỉ có bảo vệ trong khuôn viên trường).
  3. Không có việc trao đổi sách thư viện.
  4. Tất cả giáo viên và ban giám hiệu sẽ làm việc ở nhà.
  5. Tất cả nhân viên sẽ liên hệ qua thư điện tử, như thường lệ.

  Vào thứ Sáu, ngày 06 tháng 3, tất cả giáo viên và nhân viên sẽ có mặt trở lại tại trường như thường lệ, và việc trao đổi sách thư viện sẽ bắt đầu lại.

  Như là một lưu ý cuối cùng, quý phụ huynh chú ý rằng Phản Hồi của Phụ Huynh về việc Trường Học Trực Tuyến sẽ đóng vào ngày thứ Tư, ngày 04 tháng 3 lúc 4 giờ chiều.  Khảo sát này là một cơ hội để quý phụ huynh chia sẻ những phản hồi riêng tư về trường học trực tuyến.  Tiếng nói của quý phụ huynh là quan trọng, bởi vì chúng ta tiếp tục cải tiến những kinh nghiệm trường học trực tuyến cho con em của quý vị.

  Như mọi khi, nếu quý phụ huynh có bất kỳ thắc mắc hay quan ngại nào, vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với tôi.

  Chúc mọi điều tốt đẹp nhất,

  Dr. Catriona Moran

  Tổng Hiệu Trưởng

  —————————————

  학교 (물리적) 폐쇄시 가상학교 운영을 위한 예행연습-3월5일 목요일 시행 

  SSIS  학부모님께,

  공자는 “ 성공은 어떻게 준비하느냐에 달려있다.  만약 준비하지 않으면 반드시 실패하게 된다” 라고 말합니다.

  최근 우리사회가 코로나 19로 여러가지로 어려운 상황에서도 SSIS 본교는 학생들에게 지속적으로  양질의 학습환경을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

  공자의 현명한 말씀처럼, 성공은 앞선 준비에 달려 있다고 말했듯이, 우리 학생들,선생님들 그리고 부모님들께서  가상 수업에 사용된 기술들을 미리 숙지하고 이를 활용할 수 있었기 때문에 가상학교가 성공적으로 진행되고 있습니다. 현재와 같이  불확실한 시기에, 공자의 이와 같은 현명한 말을 무시하는 것은 어리석은 일입니다.

  따라서 학교에서는 이러한 불확실성에 대비하는 차원에서 3월5일 목요일 전교직원의 출근이 없는* 전체 휴교예행 연습을  실시 할 계획입니다. 이번 휴교예행 연습을 통해 우리 선생님들이 어디에 있건 ,  전체 학교휴교와 같은 경우에도, 양질의 학습을 자녀들에게 지속적으로 제공 할 수 있을 것입니다. * 가상학교 진행기간에도 전교직원은 정상적으로 출근하여 업무를 보던 것을 학교로 출근없이 진행하는 것을 시험해 보기 위함입니다.

  가상학교는 이번 휴교예행 연습기간에도 계속 진행되어 각 가정에 미치는 영향을 최소화하는 방법으로 진행 될 것입니다. 아래의 사항이  3월5일에 시행될 것입니다.

  1. 가상 학교는 각 학년별로 종전과 같이 진행될 것입니다.
  2. 캠퍼스는 전체 폐쇄될 것입니다. ( 경비원만 근무합니다. )
  3. 도서관 도서의  수령및 반납은 불가능합니다.
  4. 모든 선생님, 교직원은 재택근무를 할 것입니다.
  5. 전 직원은 종전과 같이 이메일로 연락이 가능할 것입니다.

  3월6일 금요일에 전 선생님,교직원, 직원들은 종전과 같이 학교로 출근을 하며, 도서관 도서 수령및 반납도 재개될 것입니다.

  마지막으로 3월4일 오후 4시에  SSIS Virtual School Parent Feedback SSIS 가상학교 학부모 의견 설문 링크는 마감이 됨을 알려드립니다. 해당 설문은 부모님의 가상학교에 관한 가정내 개별적인 의견을 학교에 알려주실 수 있는 기회입니다. 학교에서 자녀의 가상학교와 관련된 사항들을  지속적으로 향상시키기 위해 여러분의 의견이 중요합니다.

  건강 유의하시기 바랍니다.

  학교장

  Dr. Catriona Moran