HOS Letter: How SSIS Responds When Bullying Occurs

  150

  Dear SSIS Parents,

  I am writing to you today in regards to a bullying situation at one of the international schools here in Ho Chi Minh City. We recognize the stress this incident has caused many families during what has already been a difficult time for them, and children in particular. 

  We would like to take this opportunity to share the practices and procedures in place at SSIS to create a safe learning environment for your children.

  Unfortunately, since the start of the pandemic, there has been a significant rise in anxiety and depression among children and young people, worldwide. Sometimes, despite the efforts of teachers, counselors, and parents, a child will take to unhealthy coping mechanisms and misbehave, break rules, and engage in other negative behavior. 

  When such behavior affects another child, we take this very seriously – SSIS will not tolerate bullying. 

  We have systems in place for our teachers, administrators, counselors, and school psychologist to work together to support your children. We act on every known case of bullying, by listening, investigating, verifying, and responding, and we will always inform the parents of the child(ren) involved.

  If at any time you have concerns about a situation involving your child, or our procedures, I encourage you to contact your child’s principal or me so that we may continue to improve our practices and communication. Your children’s physical and mental health is of utmost importance to us.

  Continued Social-Emotional Focus

  Next school year, we will continue our focus on the social-emotional well-being of your children. In total, we will have seven counselors (an additional elementary school counselor has been added for next school year) and an all-school psychologist. The middle school will also have an associate principal for the first time. You will have an opportunity to meet these people at the beginning of the year and learn how our programs support and nurture your child’s wellbeing. 

  We will also continue our parent education series helping parents understand how to recognize bullying behavior and other signs of concern.

  We know that it takes a community effort to raise a child well, and we are committed to doing everything in our power to ensure your children have a safe environment to learn, grow and thrive. 

  As always, thank you for your understanding and support. Please do not hesitate to contact me if you have any questions or concerns.

  All good wishes, 

  Dr. Catriona Moran

  Head of School

  ===== VIETNAMESE ====
  Thân gửi Quý phụ huynh,
  Tôi viết bức thư này xuất phát từ vụ việc học sinh đánh nhau tại một trường quốc tế ở Hồ Chí Minh đang gây xôn xao dư luận. Vụ việc này đã và đang dấy lên hoang mang, lo ngại cho nhiều gia đình và chính các em học sinh trường quốc tế, đặc biệt trong khoảng thời gian hai năm qua vốn đã nhiều thử thách. 

  Ở SSIS, chúng tôi luôn đặt sự an toàn của học sinh lên hàng đầu. Nhân vụ việc này, chúng tôi muốn chia sẻ với quý phụ huynh những chính sách về phòng, chống bạo lực học đường đang được áp dụng trong trường.

  Dịch Covid-19 là khoảng thời gian chứng kiến số lượng gia tăng các trường hợp người trẻ, học sinh trầm cảm, rối loạn lo âu trên toàn thế giới. Dù nhiều nỗ lực hỗ trợ từ phía giáo viên, tư vấn viên, gia đình và xã hội, một đứa trẻ đôi khi vẫn hành động tiêu cực, chọn cách phá hoại, vi phạm nhiều quy định để xử lý khủng hoảng tinh thần của mình.

  Khi những hành vi không đúng đắn đó gây ảnh hưởng, làm tổn thương đứa trẻ khác, chúng tôi nhất quán quan điểm xử lý nghiêm, đúng người đúng việc. SSIS không khoan nhượng trước bạo lực học đường. 

  Trong trường, chúng tôi hiểu công tác phòng, chống bạo lực học đường cần sự hợp tác từ nhiều bên gồm giáo viên, chuyên viên tư vấn tâm lý học đường, chuyên gia trị liệu tâm lý và ban giám hiệu. Khi phát hiện tình huống, chúng tôi tiếp cận xử lý theo hướng lắng nghe, phân tích điều tra, xác minh, phản hồi, và luôn đảm bảo các bên liên quan nắm bắt thông tin kịp thời. 

  Tôi và Hiệu trưởng các trường luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các tình huống mà quý phụ huynh cho là bạo lực học đường hoặc có nguy cơ diễn biến thành bạo lực. Sức khỏe thể chất và tinh thần của học sinh là ưu tiên hàng đầu của Nhà trường, và những đóng góp, phản hồi của quý phụ huynh có giá trị to lớn giúp chúng tôi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các em. 

  Tiếp Tục Chú Trọng Tới Sự Phát Triển Tâm Lý Xã Hội Của Trẻ

  Năm học tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh và chú trọng hơn vào sự phát triển tâm lý – xã hội của học sinh. Toàn trường có 7 chuyên viên tư vấn tâm lý (bao gồm 1 người tuyển mới cho trường Tiểu học) và một chuyên viên trị liệu tâm lý chung. Trường THCS cũng lần đầu tiên có vị trí Hiệu phó. Quý phụ huynh sẽ được mời dự gặp mặt những nhân vật mới này, và tìm hiểu thêm về cách Nhà trường đã và đang hỗ trợ, nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần cho học sinh.

  Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giúp ba mẹ sớm phát hiện dấu hiệu đáng lo ngại về con em mình. 

  Công tác bảo vệ và nuôi dưỡng một đứa trẻ lành mạnh cần sự đồng lòng, hợp sức của cộng đồng nhà trường và gia đình, và chúng tôi cam kết làm mọi việc trong khả năng để tạo môi trường an toàn cho học sinh tiếp thu tri thức, lớn mạnh và phát huy tối đa.

  Chân thành cảm ơn sự đồng hành của Quý phụ huynh trên chặng đường vừa qua và sắp tới. Tôi luôn sẵn lòng giải đáp các thắc mắc hoặc câu hỏi của Quý phụ huynh.

  Trân trọng,

  Dr. Catriona Moran

  Tổng Hiệu trưởng

  ———————————–

  亲爱的南西贡国际学校家长:

  我今天写这封信给您是有关于在胡志明市的一间国际学校所发生的霸凌事件。

  我们理解在这困难的时刻这则意外事件已经让许多家庭造成相当的压力,特别对于孩子们。我们希望借着这个机会分享SSIS的因应措施,这样的措施来为您的孩子创造安全的学习环境。

  很不幸的,自从疫情开始,焦虑与抑郁在全球的孩子们与青少年间显著上升。有时候即使透过老师、辅导老师和家长的努力,孩子仍然会采取不健康的处理办法做出错误的行为,犯规,并从事参与负面的行为。

  当这样的行为影响到另一个孩子,我们认真看待 – SSIS 会容忍霸凌。

  我们有准备好的系统让老师们、行政主管们、辅导老师们以及校园心理学家一起努力维护支持您的孩子。借由聆听、调查、核对证明和回应,我们对于每一个已知的霸凌事件做处理。我们会通知相关的家庭。

  如果您对您的孩子涉及到的情形或是我们的程序有所疑虑,我鼓励您连络您孩子的校长或是我,这样我们可以持续的改进我们的实践与沟通。您孩子心理和生理的健康是我们最重视之处。

  持续关注人际情感

  明年,我们将持续着重于人际情感与您孩子的心理安宁。我们一共会有七个辅导老师(下个学年已新增一名辅导老师)和一个全校的心理学家。初中部即将有一位以前没有的副校长。您将会有机会在学期初认识这些人并且知道我们的课纲支持与培育您孩子的安宁。

  我们也会继续我们的家长教育系列来帮助家长了解如何正视霸凌行为和其他令人忧心的征兆。

  我们知道要良好培育一个孩子需要整个社区团体的努力,我们也保证用尽我们的能力来确保您的孩子拥有一个安全的学习环境、成长和卓越。

  如同一直以来,我们感谢您的理解与支持。如果您有任何问题或忧虑,欢迎与我联系。

  祝顺心

  Dr. Catriona Moran

  总校长

  ________________________________________________________________

  제목: SSIS가 학교폭력에 대응하는 방법

  친애하는 SSIS 학부모님께,

  최근 호치민시 국제학교 중 한곳에서 발생한 학교폭력과 관련하여 메일을 드립니다.

  저희는 이 사건이 요즘과 같이 어려운 시기에 많은 학부모와 가족들, 특히 아이들에게 많은 스트레스로 다가옴을 인지하고 있습니다. 이번 기회를 빌어 SSIS에서 시행하고 있는 관행과 절차를 여러분께 공유하여 보다 안전한 학습 환경을 조성하고자 합니다.

  불행히도, 펜데믹(코로나19) 시작된 이후, 전세계적으로 어린이들과 젊은 세대 사이에 불안감과 우울감이 급격하게 증가하였습니다. 때로는, 교사들과 상담선생님들과 부모님들의 여러 노력에도 불구하고, 아이가 올바르지 못한 대처방식과 잘못된 행동 그리고 규칙을 어기고 여러 부정적인 행동에 관여를 할 것입니다.

  이러한 행동이 다른 아이에게 영향을 미칠시, SSIS는 이를 매우 심각하게 받아들이 것입니다 – SSIS는 학교폭력을 절대로 용납하지 않을 것입니다.

  저희는 교사, 교직원, 상담사, 그리고 학교 심리선생님들이 여러분의 아이들을 지원하기 위해 함께 일할 수 있는 시스템을 갖추고 있습니다. 저희는 학교폭력과 관련된 모든 알려진 사례들을 듣고, 조사하고, 검증하고, 대응하여 행동할 것이며, 사건과 관련된 학부모에게 항상 이를 알릴 것입니다. 

  자녀와 관련된 상황이나 관련 절차에 대한 궁금한 점 이 있으시면 언제든지 자녀의 교장 선생님 또는 저에게 연락을 해주시기를 바랍니다. 이는 학교가 실행하고 있는 관행과 소통방식을 개선할 수 있는데 기여할 것입니다. 우리 아이들의 신체적 정신적 건강은 저희에게 가장 중요합니다.

  지속되는 사회적-정서적 초점

  다음 학년도에, 저희는 계속해서 우리 아이들의 사회적-정서적 행복에 초점을 맞출 것입니다. 총 7명의 상담선생님(다음학년도에 초등학교 상담선생님 추가)과 전교생 심리선생님 1명이 있습니다. 중학교 역시 처음으로 교감선생님을 맞이할 예정입니다. 다음 학년초에 이 새로운 분들을 만나고 우리의 프로그램이 어떻게 우리 자녀들의 행복을 지지하고 육성하는지를 배울 수 있는 기회를 가질 예정입니다. 

  저희는 부모님들이 학교폭력의 행동 및 여러 징후들을 인식하도록 도와주는 여러가지 교육 프로그램을 계속하여 제공할 것입니다.

  저희는 아이가 잘 성장하기 위해서는 지역사회의 노력이 필요하다는 것을 잘 알고 있으며, 여러분의 아이들이 배우고 성장하고 번영할 수 있는 안전한 환경을 갖추기 위해 저희가 할 수 있는 모든 노력을 할 것임을 약속드립니다.

  항상 당신의 이해와 지원에 감사드립니다. 궁금하신 점 또는 우려사항이 있으실 경우, 주저하지 말고 언제든지 연락바랍니다.

  행운을 빌며,

  총교장

  닥터 카트리나 모란