Head of School Update, August 31: New Service for SSIS Students: International SOS Campus Resilience Program Offers 24-Hour Medical Support Free of Charge

  601

  Dear SSIS Parents,

  Despite the strict lockdown, we hope that our families are well and coping with the challenges at the present time. Today, we’d like to share some important news with you.  

  The school has engaged the services of the International SOS Campus Resilience Program, a service that provides 24-hour medical advice and security/ travel advice for all SSIS students. You can use their services for any of your children enrolled at SSIS, anywhere in the world, day or night.

  How to Use International SOS Campus Resilience Program

  To access this service on behalf of your child, just call the local International SOS number (84) 28-3829-8520. You will be asked to provide: your child’s full name, grade, and SSIS ID number, and then let them know your concern. 

  For more information about International SOS you can visit their website

  What Types of Services Are Available? 

  Services to students include emergency and routine medical advice, travel information, medical referrals, and emergency emotional support. 

  Emotional support includes short-term solution-focused therapy with a mental health professional counselor for up to five sessions per incident per school year, free of charge.

  We hope you will find this new service a reassuring source of support should you have questions or concerns regarding your child’s health at any time. 

  All good wishes, 

  Dr. Catriona Moran
  Head of School

  Lisa Chute
  Health Office Manager


   

  Thân gửi Quý Phụ Huynh SSIS,

  Trước tiên, nhà trường thân gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình Quý phụ huynh, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh phức tạp và giãn cách kéo dài. Qua email này, nhà trường xin chia sẻ tới Quý phụ huynh thông tin hữu ích và quan trọng sau.

  Nhà trường đã thỏa thuận thành công với International SOS để đưa vào sử dụng Gói Hỗ trợ học đường, tư vấn y tế và các vấn đề an toàn, du lịch cho toàn bộ học sinh SSIS. Đây là dịch vụ tư vấn 24/7, sử dụng xuyên biên giới và được kích hoạt ngay khi học sinh nhập học tại trường

  Cách Sử Dụng Chương Trình Hỗ Trợ Học Đường, Tư Vấn Y Tế của International SOS

  Quý phụ huynh có thể thay con mình, gọi đến số (84) 28-3829-8520 để sử dụng dịch vụ. Trước khi nhận tư vấn, tổng đài sẽ có bước xác nhận thông tin cơ bản gồm: họ tên đầy đủ của học sinh, lớp, số ID. 

  Quý phụ huynh truy cập website của International SOS tại đây để biết thêm chi tiết.

  Hiện Có Các Loại Dịch Vụ Nào?

  Dịch vụ được cung cấp trong gói hỗ trợ này bao gồm: hỗ trợ cấp cứu, tư vấn sức khỏe hàng ngày, thông tin di chuyển trong tình hình dịch bệnh, giới thiệu thăm khám chuyên khoa, và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần.

  Gói hỗ trợ sức khỏe tinh thần bao gồm liệu pháp cơ bản ngắn hạn với 5 liệu trình tư vấn miễn phí với chuyên gia trong 1 năm học. 

  Nhà trường hy vọng dịch vụ mới này sẽ là nguồn hỗ trợ đắc lực, phần nào giải quyết các quan tâm và lo ngại của Quý Phụ Huynh về vấn đề sức khoẻ của con em mình. 

  Trân trọng,

  Dr. Catriona Moran
  Tổng Hiệu Trường                  

  Lisa Chute
  Trưởng Phòng Y tế


   

  SSIS 학부모님께 

  강화된 락다운으로 인하여 어려운 시기 이지만  여러분의  가족들 모두 건강하게 어려운  잘 보내고 계시기를 바랍니다. 오늘 중요한 소식을 알려드리고자 합니다.

  본교는 International SOS와의 계약을 통해  재학생들을 대상으로 의료관련 자문서비스(Campus Resilience Program)를 실시합니다.  이를 통해 본교 재학생들 이라면 의학 정보및 안전/여행 자문을 제공받을 수 있으며 이는 전세계 어느곳에서나 24시간 언제나 이용 가능합니다.

  International SOS Campus Resilience Program (의료 자문 서비스 )이용 방법

  자녀를 위하여 이 서비스를 이용할 경우, International SOS (84) 28-3829-8520로 전화를 하여 자녀 성명, 학년과 SSIS 학생 아이디 번호를 알려주시고 문의하시면 됩니다.

  자세한 내용은 International SOS 사이트 링크 를 참고하시기 바랍니다.

  제공되는 서비스 종류:

  응급및 일상적인 의료 자문, 여행 정보,의료관련 추천및 긴급 정서적 지원에 관련된 서비스를 학생들에게 제공합니다. 

  정서적 지원은 한 학년도에 건당 최대 5회까지 무료 정신과 전문 카운슬러의 단기 치료 상담이 포함됩니다.   

  ​​언제든지 자녀의 건강과 관련하여 질문 혹은 문의 사항이 있는 경우 학교에서 제공하는 이 새로운 서비스가 도움이 될 수 있기를 바랍니다.

  건강유의 하시기 바랍니다.

  Dr. Catriona Moran
  학교장     
                          

  Lisa Chute
  보건 담당 매니저