SSIS Student Vaccine Information

214

Dear Parents of MS and HS students,

If you have completed the survey then your child is registered for a COVID vaccine with the Department of Education and Training in D7. If you have not completed the survey in the last 2 weeks then please look for the link in your email.

At this time we have no date or location for the vaccine. We will share information as we learn more. You can expect to receive a message by SMS to the phone number that you supplied on the survey.

Here are the English and Vietnamese recordings of Dr. Phi’s presentation yesterday.

English: Oct 21 Children’s Vaccines in Vietnam

Vietnamese: Oct 21 Children’s Vaccines in Vietnam

At this time, it is important that you discuss the COVID vaccine as a family and prepare your child about what to expect if they receive the vaccine. At the vaccine appointment, the student will be assessed by a doctor (blood pressure, temperature) and will receive the vaccine in the deltoid muscle of the upper arm. Please wear a short-sleeved shirt. The child will have to wait for about 30 minutes after the vaccine.

You will need to bring these with you to the vaccine location:

 • Passport or Vietnamese ID
 • SSIS ID card
 • Vaccine certificate from first dose if you have one
 • Parent/ Guardian for each student in order to give consent for the vaccine
 • Face mask and/or face shield (to be worn the whole time)
 • Water
 • Your own pen to complete the forms

Pfizer side effects among children are very similar to the side effects for adults: pain at the injection site, tiredness, headache, muscle and joint pain, chills, and fever. These effects are usually mild or moderate and improve within a few days from the vaccination. You should have paracetamol on hand for the treatment of pain and fever if it occurs. There is also a very rare side effect, called myocarditis, which may happen after the second dose of Pfizer in young people (mostly men under age 30 years).  Myocarditis is an inflammation of the heart muscle and the symptoms include chest pain, shortness of breath, feelings of having a fast-beating, fluttering, or pounding heart. These symptoms are short-term and usually completely resolved with medical care.

This is a website that I have found helpful for teens and COVID vaccines. US CDC Teens and COVID vaccine

I am happy to answer your questions/ concerns. Lisa (LChute@ssis.edu.vn)

———————-Vietnamese—————————

Quý Phụ Huynh thân mến,

Nếu Quý Vị đã hoàn tất bảng khảo sát, nghĩa là con em của Quý Vị đã được đăng ký để tiêm vacxin Covid với Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Quận 7. Trường hợp Quý Vị chưa làm khảo sát trong 2 tuần vừa qua, vui lòng kiểm tra đường dẫn trong email của Quý Vị

Hiện tại nhà trường chưa nhận được thông tin cụ thể về thời gian và địa điểm tiêm chủng. Chúng tôi sẽ thông báo đến quý Phụ Huynh ngay khi có được thông tin chi tiết. Xin Quý Phụ Huynh lưu ý : Quý vị sẽ nhận được tin nhắn do Bệnh Viện (không phải do SSIS)  gửi đến số điện thoại mà Quý Vị đã cung cấp trong bảng khảo sát.

Dưới đây là đường dẫn buổi thuyết trình của Bs Phi bằng tiếng Anh và tiếng Việt để Quý Vị tiện tham khảo.

English: Oct 21 Children’s Vaccines in Vietnam

Vietnamese: Oct 21 Children’s Vaccines in Vietnam

Điều quan trọng hiện nay là Quý Vị nên thảo luận với các thành viên trong gia đình về vacxin COVID và chuẩn bị tinh thần cho các cháu sẵn sàng đi tiêm khi đến ngày hẹn. Sau khi được bác sĩ kiểm tra huyết áp, nhiệt độ và đánh giá tình trạng sức khỏe, cháu sẽ được tiêm chủng ở phần trên của cánh tay, do đó các cháu nên mặc áo ngắn tay khi đi tiêm.

Khi đến điểm tiêm, quý vị cần mang theo:

 • Hộ chiếu hoặc căn cước công dân của học sinh
 • Thẻ học sinh trường SSIS
 • Giấy chứng nhận đã tiêm mũi 1 nếu đã được tiêm
 • Khẩu trang và/hoặc màn chắn giọt bắn (luôn mang khẩu trang)
 • Nước uống
 • Bút

Cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ đi cùng với học sinh để ký bảng đồng ý tiêm ngừa.

Tác dụng phụ của vacxin Pfizer ở trẻ em cũng tương tự như đối với người lớn: đau tại điểm tiêm, mệt mỏi, nhức đầu, đau cơ, đau khớp, ớn lạnh và sốt. Tuy nhiên, những tác dụng phụ này chỉ xảy ra ở mức độ nhẹ hoặc vừa và sẽ cải thiện sau vài ngày. Phụ huynh nên chuẩn bị sẵn thuốc paracetamol sử dụng khi cháu có dấu hiệu đau hoặc sốt. Một tác dụng phụ khác rất hiếm khi gặp là chứng viêm cơ tim. Viêm cơ tim có thể xảy ra ở người trẻ (nam giới dưới 30 tuổi) sau khi tiêm Pfizer mũi 2. Viêm cơ tim là tình trạng viêm ở cơ tim với các triệu chứng như đau ngực, thở gấp, có cảm giác tim đập nhanh và mạnh như đánh trống ngực. Những triệu chứng này thường xảy ra trong thời gian ngắn và sẽ chấm dứt khi được chăm sóc y tế.

Đây là trang thông tin hữu ích về vacxin COVID đối với trẻ vị thành niên mà tôi muốn chia sẻ với Quý Vị : US CDC Teens and COVID vaccine

Tôi cũng rất vui và sẵn lòng giải đáp thắc mắc của Quý Vị nếu có.

Lisa (LChute@ssis.edu.vn)

——————————–Korean———————-——-

SSIS 중,고등부 학부모님께,

앞서 백신 신청 설문지를 제출하신 경우 7군 교육부에서 진행하는 코로나 백신 접종에 신청되었습니다. 지난 2주동안 설문지를 제출하지 않으신 경우 종전 받으셨던 이메일의 설문지 링크에서 제출하여 주시기 바랍니다.

현재 백신 접종 날짜와 장소는 확정받지 않은 상태이나 향후 정확한 정보가 확인되면 안내드리겠습니다. 설문지에 기재한  전화번호로 관련 문자메시지가 발송될 예정이며 학교가 아닌 백신을 접종 하게 될 병원에서 발송될 것입니다.

아래는 어제 진행되었던 Dr.Phi 의 백신관련 설명회 영어, 베트남어 녹화 자료입니다.

영어 녹화본 : 베트남 청소년 백신 10월 21일 설명회

베트남어 녹화본: 베트남 청소년 백신 10월 21일 설명회

지금부터는 가정에서 코로나 백신에 대한 대화와 자녀의 백신 접종 시 예상되는 사항에 대하여 사전에 준비하는 것이 중요합니다. 백신 접종시, 의사가 학생의 혈압,체온을 점검하며, 팔 상부 삼각근에 접종을 합니다. 따라서 접종 시 짧은 소매 상의를 착용해야합니다. 백신 접종 후 학생은 30분동안 대기 하게 됩니다.

백신 접종 시 아래의 준비물을 지참하여야 합니다. :

 • 여권및 베트남 신분증
 • SSIS 학생증
 • 1차 접종을 완료 한 경우, 접종 확인서
 • 백신  접종 동의를 위해 각 학생별 부모/보호자 동반
 • 마스크 혹은 얼굴 가리개( 접종간 계속 착용)
 • 양식 작성을 위한 개인용 필기구

화이자 백신 어린이의 부작용은 성인의 부작용과 매우 유사합니다. : 주사부위의 통증, 피로감, 두통, 근육및 관절 통증, 오한 및 발열 등으로 이러한 증상은 일반적으로 경증 또는 중등증 이며 백신 접종 후 며칠 이내에 개선됩니다. 통증과 열이 나면 치료를 위해 파라세타몰 (paracetamol)을 준비하여야 합니다. 젊은 사람들 ( 대부분 30세 미만 남성)에게 화이자 2차 접종 후 발생할 수 있는 심근염이라고 하는 매우 드문 부작용도 있습니다. 심근염은 심장 근육의 염증이며 증상으로는 흉통, 숨가쁨,심장이 빠르게 뛰거나 두근거림이 있습니다. 이러한 증상은 단기적이며 일반적으로 의학적 치료를 통해 완전히 해결됩니다.

 미국 질병관리본부-청소년과 코로나 백신  사이트를 참고하여 주시기 바랍니다.

관련 문의사항이 있으면 언제든지 연락 주시기 바랍니다.

 Lisa (LChute@ssis.edu.vn)

——-Chinese——–

尊敬的SSIS初中部和高中部家长,

如果您已经完成填写问卷调查,那么您的孩子已经登记7郡教育与培训部的新冠疫苗接种。如果在过去的两周您没能填写,那么请您在邮件中查找问卷调查的链接。

目前我们还不知道接种疫苗的日期和地址,但是,当我一收到相关信息,就会通知您。 您将收到手机短信通知,手机号码就是您在问卷里提供的。 手机短息是医院发送不是学校发送。

以下是Dr. Phi昨天的演说录音

英语:    10月21日关于越南目前的青少年疫苗状况

越南语: 10月21日关于越南目前的青少年疫苗状况

现在在家里您可以和孩子们谈一谈新冠疫苗,让他们准备并了解疫苗接种的事宜。在接种疫苗时,医生会检测学生的血压和体温,接种部位是上臂的三角肌。请穿短袖上衣。接种疫苗后需要等待30分钟。

 前往接种疫苗时,需要带上以下物品

 • 护照或越南居民证
 • 学生证
 • 如接种过第一针,需要带上第一针的证明书
 • 家长或是监护人需要在场并同意孩子接种疫苗
 • 全程需要带好口罩或面罩
 • 自带笔填写表格

辉瑞副作用对于孩子与对成人的副作用非常相似:接种位置的疼痛、疲惫、头疼、肌肉和关节疼痛、发冷和发烧。此症状通常是轻微或中度,并在接种疫苗后几天内有所改善。如果出现疼痛和发烧,请服用扑热息痛。有一种非常罕见的副作用是心肌炎,在年轻人接种辉瑞的第二针后可能发生此副作用(主要是30岁以下的男性)。心肌炎是心肌炎症,其症状包括胸痛、呼吸急促、心跳加速、胸口砰砰跳动的感觉。这些症状是短期的可以通过药物治疗恢复。

我找到了这个对青少年和新冠疫苗有帮助的网站: US CDC Teens and COVID vaccine (美国疾病控制中心青少年和新冠疫苗)

我非常乐意回答您的问题或忧虑: (LChute@ssis.edu.vn)