Required Health Questionnaire 2019-nCoV

894

Questionnaire in English
Questionnaire in Vietnamese
Questionnaire in Mandarin
Questionnaire in Korean

See the letter below, available in English, Mandarin, Vietnamese and Korean, for detailed information about the required health questionnaire. 

Dear SSIS Parents,

We continue to deal with the potential consequences of the outbreak of the 2019 Novel Coronavirus. We are cooperating with the Vietnam Ministry of Health and the Department of Education and Training in the collection of health information for all faculty, staff and students prior to reopening school.

This situation requires early and effective detection of suspected cases in order to limit the risk of exposure to others. For this purpose, we count on your kind cooperation and respectfully ask you to complete the following health questionnaire to the best of your abilities. If you answer “Yes” to any of the questions, please provide additional information such as dates, locations, etc. Please complete this survey before Thursday, February 6th, 5:00 PM. Students will not be permitted back on campus until we have their survey responses.

Although we already received this information from those families who visited China, we need you to complete it again on this official form.

Any changes to your family’s travel status will require you to complete the survey again whenever you travel until the Coronavirus outbreak is no longer a concern.

Should you have any inquiries, please send an email to: Lisa Chute (Email: lchute@ssis.edu.vn)

Thank you for helping SSIS to safeguard public health on campus!

Sincerely, Dr. Catriona Moran

Head of School

Questionnaire in English

—-

亲爱的SSIS家长:

您好!我们将继续应对2019年新型冠状病毒爆发的潜在后果。 在下周重新开放之前,我们正在与越南卫生部以及教育培训部合作,为所有教职员工和学生收集健康信息。

这种情况要求及早和有效地发现可疑病例,以限制接触他人的风险。 为此,我们依靠您的合作,并请您尽其所能填写以下健康问卷。 如果您对任何一个问题回答“是”,请提供其他信息,例如日期,位置等。请在2月6日(星期四)下午5:00之前完成此调查。 在我们收到调查问卷答复之前,不允许学生返回校园。

我们已经从近期造访中国的那些家庭那里获得了这些信息,但是我们需要您以此正式表格再次填写。

尽管我们已经由近期访中的那些家庭那里接受收到了这些信息,但是为有效发现与防范未然我们需要您再次填写以此份正式表格。

如有任何关于家庭旅行状况的变化,我们都将要求您在每次旅行时再次完成调查,直到此目前爆发的冠状病毒情况不至令人担忧为止。

如果您有任何疑问,请发送电子邮件至:Lisa Chute(电子邮件:lchute@ssis.edu.vn

由衷地感谢您为协助SSIS维护校园公共健康所付出的努力!

校长

Catriona Moran博士  敬上

Questionnaire in Mandarin

—-

Kính gửi quý Phụ Huynh SSIS,

Chúng tôi đang tiếp tục phải giải quyết những hậu quả tiềm ẩn từ sự bùng phát của vi-rút 2019 Novel Corona.  Chúng tôi đang hợp tác với Bộ Y Tế và Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam trong việc thu thập thông tin sức khỏe của tất cả giáo viên, nhân viên và học sinh trước khi mở lại trường vào tuần tới.

Tình huống này đòi hỏi phát hiện sớm và hiệu quả những trường hợp nghi ngờ để hạn chế nguy cơ tiếp cận những người khác.  Vì mục đích này, chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác của quý phụ huynh và trân trọng yêu cầu qúy vị hoàn tất bản câu hỏi về sức khỏe sau đây với khả năng tốt nhất có thể.  Nếu quý phụ huynh trả lời “Có” cho bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng cung cấp thêm thông tin như ngày tháng, nơi chốn, v.v…. Vui lòng hoàn thành khảo sát này trước ngày thứ Năm, 06 tháng 02, 5 giờ chiều. Học sinh sẽ không được phép trở lại trường cho đến khi chúng tôi nhận được các câu trả lời của khảo sát này.

Mặc dù chúng tôi đã nhận được thông tin này từ những gia đình đã đến thăm Trung Quốc, nhưng chúng tôi cần quý phụ huynh làm hoàn tất một lần nữa trên mẫu đơn chính thức này.

Bất kỳ sự thay đổi nào trong tình trạng du lịch của gia đình quý phụ huynh sẽ yêu cầu quý vị làm hoàn tất khảo sát này một lần nữa, bất kỳ lúc nào quý phụ huynh du lịch, cho đến khi sự bùng phát vi-rút Corona không còn là mối quan tâm nữa.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng gửi thư điện tử đến Lisa Chute (Email: lchute@ssis.edu.vn)

Cảm ơn quý phụ huynh đã giúp cho SSIS bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong khuôn viên trường!

Trân trọng,

Dr. Catriona Moran
Hiệu Trưởng

Questionnaire in Vietnamese

—–

학부모님께 

본교는 지속적으로 신종 코로나 바이러스 잠재적 발병 가능성을 예방하기 위해 노력을 하고 있습니다.

학교에 재 등교 하기 전 전 교직원,직원, 학생들의 건강 상태 정보 수집을 하여  베트남 보건부와 교육부에 협조할 것입니다.

현상황에서 다른사람들을 위험에 빠트리게 할 수있는 의심이되는 경우들을 빠르고 효과적으로  탐지하는 것이 필요합니다. 이를 위해 학부모님들께서 협조를 하여주시를 기대하며, 가능하신 최대한  설문지 질문에 답하여 주시기를 정중히 부탁드립니다.

만약 질문들 중 “예”라고  답변시, 날짜, 장소등의 추가 정보들을 기재하여 주시기 바랍니다.

2월 6일 목요일 오후 5시전까지 이 설문지를 작성하여 주시기 바라며 설문지가 접수 되기 전에는 학생들의 등교가 불가함을 알려드립니다.

중국을 방문한 가족들은 앞서 정보를  제공하셨지만 이번 공식 양식을 다시 한번 작성하여 접수하여 주시기 바랍니다. 가족들의 여행계획이 있거나 변동사항이 있을 경우,  이번 신종 코로나 바이러스 발병이 종식되기전까지는 설문지를 재작성하여 주시기 바랍니다.

관련 문의사항은 이메일로 문의주시기 바랍니다. : Lisa Chute (Email: lchute@ssis.edu.vn)

 

금번 신종코로나 바이러스 예방을 위한 학교측의 노력에 협조해 주셔서 감사합니다.

Head of School 학교장

Dr. Catriona Moran 배상 

Questionnaire in Korean