[Videos] November University Presentations: Study in the USA/Canada/Australia (Offered in Multiple Languages)

241

UPDATE: Watch the presentations on Youtube.

Dear Parents and Students, 

[Vietnamese, Korean, Chinese translations follow.] 

Saigon South International School is excited to announce three upcoming opportunities, offered in multiple languages, to learn more about university studies in the USA, Canada, and Australia. 

In each session, you will learn more about:

 • The higher education opportunities in the country
 • The application process and required documents for the country
 • Steps students can take to have a successful application
 • Financial support offered in the country

November 11, 2021 – Study in the USA

Grade Levels: All 

6:00 pm

 • Presentation in English 
 • Presentation in Korean 

7:00 pm 

 • Presentation in Vietnamese 
 • Presentation in Mandarin 

November 18, 2021 – Study in Canada

Grade Levels: All 

6:00 pm

 • Presentation in English

7:00 pm 

 • Presentation in Vietnamese 
 • Presentation in Mandarin 

November 25, 2021 – Study in Australia

Grade Levels: All 

6:00 pm

Presentation in English 

7:00 pm 

 • Presentation in Vietnamese 
 • Presentation in Mandarin 

All presentations will be held on Zoom. Please keep a lookout for the Zoom links, which will be sent in separate emails before each session. 

Thank you, 

SSIS High School Counseling and University Guidance Team partnered with Grok Schools Community


Quý phụ huynh và các em học sinh thân mến,

Trường Quốc Tế Nam Sài Gòn trân trọng thông báo đến phụ huynh và học sinh ba buổi thuyết trình sắp diễn ra, để tìm hiểu thêm về cơ hội học tập tại các trường Đại học ở Mỹ, Ca-na-đa và Úc, được trình bày với nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Trong mỗi buổi thuyết trình, chúng ta sẽ tìm hiểu về:

 • Cơ hội học đại học ở nước ngoài
 • Tiến trình nộp hồ sơ đại học và các giấy tờ liên quan
 • Các bước cần làm để có được bộ hồ sơ đại học hoàn hảo
 • Hỗ trợ tài chính ở mỗi quốc gia

Thông tin tham gia các buổi thuyết trình như sau:

Ngày thuyết trình: 11 tháng 11 năm 2021

Chủ đề: Học đại học tại Mỹ

Đối tượng tham dự: tất cả học sinh trung học

Thời gian thuyết trình:

 • 6:00pm: Thuyết trình bằng Tiếng Anh và Tiếng Hàn
 • 7:00 pm: Thuyết trình bằng Tiếng Việt và Tiếng Trung

Ngày thuyết trình: 18 tháng 11 năm 2021

Chủ đề: Học đại học tại Ca-na-đa

Đối tượng tham dự: tất cả học sinh trung học

Thời gian thuyết trình:

 • 6:00pm: thuyết trình bằng Tiếng Anh 
 • 7:00pm: thuyết trình bằng Tiếng Việt và Tiếng Trung

Ngày thuyết trình: 25 tháng 11 năm 2021

Chủ đề: Học đại học ở Úc

Đối tượng tham dự: tất cả học sinh trung học

Thời gian thuyết trình: 

 • 6:00 pm: thuyết trình bằng Tiếng Anh
 • 7:00 pm: thuyết trình bằng Tiếng Việt và Tiếng Trung

Tất cả các buổi thuyết trình nêu trên sẽ được thực hiện trực tuyến trên ứng dụng Zoom. Nhà trường sẽ gửi đường dẫn tham gia đến hộp thư điện tử của phụ huynh trước mỗi buổi thuyết trình. 

Trân trọng, 

Nhóm Tư vấn Trung học và Hướng nghiệp SSIS hợp tác với Grok Schools Community


​​학부모님과 학생여러분께,

Saigon South International School 에서, 다가오는 11월에 진행될 presentation에 대해 안내 드립니다.

이 presentation은 여러 언어로 진행되며, 미국, 캐나다, 호주에서의 대학교육의 대한 정보를 제공할 예정입니다.

각각의 session에서 아래내용을 다룹니다.

 • 다양한 국가의 대학에서의 학업 기회
 • 입학 원서 절차 (Application Process) 및 입학서류 준비
 • 성공적인 대학 원서 작성 방법 
 •  다양한 Financial Support에 대하여

November 11, 2021 – Study in the USA

Grade Levels: All

오후 6시

 • 영어와 한국어로 presentation이 진행됩니다.

오후 7시

 • 베트남어와 중국어(Mandarin)로 presentation이 진행됩니다.

November 18, 2021 – Study in Canada

Grade Levels: All

오후 6시

 • 영어로 presentation이 진행됩니다.

오후 7시

 • 베트남어와 중국어(Mandarin)presentation이 진행됩니다

November 25, 2021 – Study in Australia

Grade Levels: All

오후 6시

 • 영어로 presentation이 진행됩니다.

오후 7시

 • 베트남어와 중국어(Mandarin)presentation이 진행됩니다
 • 모든 presentation은 zoom으로 진행 되며, 각 session전에 zoom  link를 email로 보내드릴 예정입니다

감사합니다.

SSIS High School Counseling and University Guidance Team partnered with Grok Schools Community


亲爱的家长和同学们:

西贡南国际学校兴奋地宣布三个即将到来的机会,提供多种语言,了解更多关于在美国,加拿大和澳大利亚的大学学习。

在每节课中,您将了解更多关于:

●国家的高等教育机会

●申请程序和所需文件的国家

●学生成功申请的步骤

●国家提供的财政支持

2021年11月11日——在美国学习

年级:

下午6点

 • 用英语演讲
 • 用韩语演讲

下午7点

 • 越南语演讲
 • 普通话演讲

2021年11月18日——留学加拿大

年级: 全年级

下午6点

 • 英语讲座

下午7点

 • 越南讲座
 • 普通话讲座

2021年11月25日——澳大利亚留学

年级: 全年级

下午6点

 • 英语讲座

下午7点

 • 越南语讲座
 • 普通话讲座

所有的演示都将在Zoom上进行。请留意Zoom链接,这些链接将在每次会议前通过单独的电子邮件发送。

谢谢你!

SSIS高中咨询和大学指导团队与Grok学校社区合作