URGENT: Upload COVID Vaccination Certificates to SSIS Health App

  179

  UPDATE: Please note that if your child has not had the COVID vaccine, you do not need to do anything. Next week, our Health Office will send out a survey to parents who want to add their child’s name to the list. Please note that the Covid vaccine is not required for students, and is a choice that each family must make individually.


  Dear SSIS Parents,

  The Department of Training and Education (DoET) has contacted SSIS about a campaign to vaccinate children ages 5 – 11 with the COVID vaccine, and a campaign to vaccinate children ages 12 – 18 with a booster dose. No dates or locations of vaccines have been announced yet. The school will share more information as it becomes available.

  Important: Please note that, at this time in Vietnam, you are NOT required to have your children vaccinated with the Covid vaccine to attend school. It is a family decision. 

  Upload Your Child’s COVID Vaccine Records to SSIS Health App

  We need your help and your urgent action, so that we can provide DoET with the accurate number of students who still need Covid vaccines. We may be called upon to provide these numbers to DoET very soon.

  Please upload your child’s COVID vaccine records to the SSIS Health App, as soon as possible. If your child’s COVID vaccine certificate is on one document please upload it TWICE, one for each date. There should be two dates entered separately if the student has received 2 vaccines. 

  We are very pleased about the news of this campaign, and thank you for your continued cooperation and understanding. 

  Lisa Chute

  Health Office Manager

  ——————————————————————

  Kính gửi Quý Phụ Huynh,

  Phòng Giáo Dục & Đào Tạo đã thông báo với trường Quốc Tế Nam Sài Gòn về chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi; và chiến dịch tiêm mũi 3 bổ sung cho học sinh từ 11 – 18 tuổi. Thời gian và địa điểm của các chương trình nói trên chưa được ấn định cụ thể. Ban Giám Hiệu SSIS sẽ thông báo đến Quý Vị ngay khi chúng tôi được cung cấp những thông tin nói trên. 

  Chú ý quan trọng: Hiện nay ở Việt Nam không bắt buộc trẻ em phải tiêm ngừa Covid mới được đi học trực tiếp. Tiêm chủng Covid cho trẻ vẫn là quyết định của phụ huynh và gia đình.

  Tải Phiếu Tiêm Ngừa Covid của con em Quý Vị lên ứng dụng SSIS Health.

  Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp này từ Quý Phụ Huynh để trong thời gian ngắn nhất chúng tôi có thể cung cấp cho Phòng Giáo Dục & Đào Tạo chính xác số học sinh cần tiêm ngừa ngay khi được yêu cầu. 

  Vui lòng tải phiếu tiêm ngừa của con em quý vị lên Ứng dụng SSIS Health càng sớm càng tốt. Nếu con em của Quý Vị có 2 giấy chứng nhận cho 2 mũi tiêm, Quý vị vui lòng tải lên từng phiếu một theo ngày tiêm cụ thể ghi trên mỗi phiếu.

  Ban Giám Hiệu Nhà trường rất vui khi nhận được thông tin về các chiến dịch tiêm chủng dành cho học sinh trong thời gian sắp tới. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự thông cảm, hỗ trợ  và hợp tác   liên tục của Quý Phụ Huynh. 

  Lisa Chute,

  Trưởng Phòng Y Tế  

  —————————————————

  SSIS 학부모님께, 

  교육훈련국에서 본교의 5세~11세 학생들의 코로나 백신 접종과 12세~18세 학생들의 부스터 접종 권장 캠페인에 관하여 연락이 왔습니다. 아직 백신 접종 일정과 장소는 공지되지 않았습니다. 학교에서는 추가 정보가 준비되는 대로 안내 드리겠습니다.

  중요사항: 현재 베트남에서는 학교 등교를 위하여 학생의 코로나 백신 접종이 필수사항은 아닙니다. 각 가정의 선택사항입니다. 

  SSIS Health App에 자녀의 코로나 백신 관련자료 업로드

  교육훈련국에 코로나 백신 접종이 필요한 학생의 정확한 숫자를 제공 하기 위해 여러분의 협조와 빠른 조치가 필요합니다. 본교는 교육훈련국으로부터 곧 해당 숫자 제공에 관한 요청 받을 예정입니다.

  SSIS Health App에 자녀의 코로나 백신 자료기록을 최대한 빨리 업로드하여 주시기 바랍니다.만약 자녀의 백신 접종 확인서가 서류 한 장에 기재되었다면 해당 서류를 각 각의 날짜에 두 번 업로드 하시기 바랍니다. 2차 접종을 완료하였다면 두 접종 날짜가 따로 따로 입력되어야 합니다.

  이번 접종 캠페인에 관한 소식을 전해드릴 수 있어서 기쁘게 생각 하며, 여러분의 지속적인 협조와 이해에 감사 드립니다.

  Lisa Chute

  보건 양호 담당자

   

  —————————————–

  尊敬的SSIS家长, 

  培训教育部(DoET)就开展5-11岁疫苗接种和12-18岁加强针剂的工作和本校取得联系。目前还未宣布接种日期和地址。确定下来后再通知。

  重要:请注意,就越南的目前情况来看,不是一定要让您孩子接种疫苗才能上学。这是各个家庭的选择。 

  在SSIS健康应用程序上上传您孩子的记录

  我们迫切地需要您的协助和紧急行动, 只有这样我们才能给教育部提供需要疫苗的学生的准确人数。教育部可能会很快让我们提供这些相关的数字 

  请尽快将您孩子的疫苗接种记录上传到SSIS健康应用程序。如果疫苗证书是在同一文档上的话, 请上传两次,不同的接种日期。 如果学生接种了2次疫苗,那么请分别输入两个日期。 

  我们对即将开展的疫苗接种的工作感到非常高兴,并感谢您一直以来对我们的支持和理解

  Lisa Chute

  健康办公室主任