SSIS Traffic Rules and Guidelines – Keeping Our Community Safe

  435

  [Download Traffic Map as PDF]

  To ensure the safety of our students and our community, we ask that you read the following traffic regulations. Please ensure that they are also shared with your drivers and anyone else that will drop off your children at school.

  Cars at Drop-Off and Pick-Up

  Cars may only enter campus at Gate 2 and should continue to the Drop-Off zone, as shown on the SSIS Traffic Access Map, unless parking. Student drop-off is only permitted in the Drop-Off Zone.

  Drop-off is not permitted on Nguyen Duc Canh street, or anywhere else outside of the drop-off zone, as it blocks incoming and outgoing traffic. All students and parents should exit their cars on the school-side only, in the drop-off area.

  At pick-up, cars will not be allowed on campus until 3 pm. Parking or waiting is not allowed in the drop-off zone.

  Vehicle Regulations on the SSIS Campus (G2, G3)

  GATES G2, G3

  1. All cars entering campus must follow posted signs and the directions of SSIS staff and guards. 
  2. The speed limit on campus is 8 km per hour.  
  3. Passengers may only get in and out of cars at drop-off areas or in the parking lot. 
  4. Pedestrians have the right-of-way at crosswalks. Cars must allow pedestrians to cross. 
  5. Drivers waiting for parents after drop-off must park in the parking lot. 
  6. Horns should be used in case of emergency.
  7. Drivers are not allowed to use the phone while driving.
  8. Smoking is banned on campus, including in the parking lot. 

  Pedestrian Regulations on the SSIS Campus (A, B, C)

  GATES  A, B, C

  1. Pedestrians must use pedestrian Gates A, B, and C to enter campus. Gates A and B are primarily for Elementary School entry. Gate C is primarily for Middle and High School Entry.
  2. Pedestrians are not allowed to use Auto Gates 1, 2, and 3.
  3. Pedestrians must use crosswalks to enter the main entrance and exits. Pedestrians must stay on sidewalks. 
  4. When parking in the parking lot, only use the sidewalks and crosswalks to access the main entry.
  5. Pedestrians must follow directions from crossing guards at crosswalks. 

  Bicycle & Motorbike Regulations on the SSIS Campus (G1)

  GATE G1 

  1. Cyclists and motorbikes must use Gate 1 for entry and parking. Alternatively,  bicycles may use the crosswalk on Nguyen Duc Canh to access campus, and walk their bicycle across the street and to the bike parking.  
  2. When exiting campus, bicycles may be walked across the Nguyen Duc Canh crosswalk, and bicycled home. 
  3. Cyclists must obey crossing guards on campus and bicycle slowly.

  Thank you for your continued support and collaboration.

  Sincerely,

  Chris Beanes

  Facility Manager

  ————

  Nhằm duy trì an toàn của học sinh và cộng đồng, chúng tôi mong mọi người vui lòng tuân theo những quy định sau đây về giao thông. Hãy làm ơn chia sẻ thông tin này tới những tài xế khác và bất cứ ai đưa đón học sinh ra, vào trường.

  Xe Ô tô Và Quy Định Dừng Đỗ

  Xe ô tô chỉ được phép ra vào từ Cổng 2 và tiến về khu vực Drop-off được chỉ dẫn trong bản đồ ra vào của SSIS. Học sinh chỉ được phép xuống xe trong khu vực Drop-Off.

  Cấm trả đón học sinh ngoài đường Nguyễn Đức Cảnh, hay bất cứ nơi nào ngoài khu vực Drop-off gây ảnh hưởng tới trật tự giao thông trong và ngoài trường. Không được đậu đón hay chờ học sinh quá lâu ở khu vực Drop-off. Tất cả học sinh và phụ huynh chỉ nên xuống xe trong phạm vị trường, ở khu vực Drop-off.

  Đầu giờ chiều đón học sinh, xe ô tô sẽ không được phép vào trường cho tới 3h chiều. Không được đậu đỗ xe trong khu vực Drop-off.

  Quy Định Xe Cơ Giới Trong Trường SSIS (Cổng G2, G3)

  CỔNG G2, G3 

  1. Tất cả xe ra vào trong trường SSIS đều phải tuân theo các biển hiệu lệnh của trường và phải theo sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ trường SSIS.
  2. Tốc độ cho phép trong khuôn viên trường là 8km/h.
  3. Hành khách trong xe phải lên và xuống xe ở khu vực trả đón khách hay khu vực đậu xe theo quy định.
  4. Người đi bộ được quyền ưu tiên ở phần đường dành cho người qua đường. Xe ô tô nên ưu tiên cho người đi bộ qua trước.
  5. Sau khi đưa phụ huynh tới khu vực trả đón khách, tài xế phải đợi trong bãi đậu xe.
  6. Tiếng còi xe chỉ được phép dùng khi cần cảnh báo trong trường hợp nguy hiểm.
  7. Tài xế bị cấm sử dụng điện thoại khi đang lái xe.
  8. Thuốc lá bị cấm bên trong phạm vi trường học kể cả khu vực đậu xe.

  Quy Định Cho Người Đi Bộ Trong Trường SSIS (A, B, C)

  CỔNG  A, B , C 

  1. Người đi bộ phải sử dụng Cổng của người đi bộ A, B và C để vào trường. Cổng A và B chủ yếu dành cho học sinh Tiểu Học. Cổng C ưu tiên cho học sinh Trung học cơ sở và Trung học phổ thông ra vào.
  2. Người đi bộ bị cấm đi vào Cổng Ô tô 1, 2 và 3 để vào trường.
  3. Người đi bộ phải dùng đường có vạch kẻ trắng để đi bộ để ra và vào trường. Người đi bộ nên đi trên vỉa hè.
  4. Khi đậu xe, người đi bộ phải đi lối đi dành cho người đi bộ và vạch đường kẻ trắng để đi vào khu vực sảnh chính.
  5. Người đi bộ khi qua đường phải chờ hiệu lệnh của nhân viên bảo vệ thường trực.

  Quy Định Cho Xe Đạp Và Xe Máy Trong Trường SSIS (G1)

  CỔNG G1 

  1. Người sử dụng xe đạp và xe máy phải sử dụng Cổng 1 để ra vào và đậu đỗ. Ngoài ra, xe đạp có thể sử dụng lối đi dành cho người đi bộ trên đường Nguyễn Đức Cảnh để vào trường và tới khu vực đậu đỗ xe đạp
  2. Khi ra khỏi trường, xe đạp cũng nên đi theo lối đi bộ trên đường Nguyễn Đức Cảnh.
  3. Người đi xe đạp phải tuân theo hiệu lệnh của nhân viên bảo vệ.

  Cám ơn sự giúp đỡ và cộng tác của các quý phụ huynh.

  Thân mến,

  Chris Beanes,

  Quản lý cơ sở vật chất.